Till startsida

Travel agency dialog coding

Below there is a transcription of a travel agency dialog. It has, so far, been coded with maximal grammatical units (ps, pdf) and feedback (ps, pdf).

Manuals used for transcription and coding:

Modifierad Standardortograpfi

Transcription standard v6.3 (draft),2002 pdf

Feedback (Postscript, pdf)

Addressee & Turn- and Sequence Management (Postscript)

Maximal Grammatical Units (Postscript, pdf)

Own Communication Management (Postscript pdf)

Transcription

@ Recorded activity ID: A820101

@ Recorded activity date: 980313

@ Recorded activity title: Travel Agency Dialogue

@ Short name: Travel Dialogue 1

@ Tape(s): A8201, KA8201

@ Participant: P = Pia

@ Participant: J = Johannes

@ Transcription name: A8201011

@ Transcription System: MSO5

@ Duration: 00:02:45

@ Transcriber(s): Madelaine Holsten

@ Transcription date(s): 980413

@ Transcribed segments: All

@ Checker(s): Hans Vappula

@ Checking date(s): 980414

@ Time coding: Yes

@ Section: Flight to Paris

@ Section: Answering the phone / ending the conversation

@ Comment: There are other people talking in the background throughout the

@ Comment: P is a young female customer. J is the travel agency clerk.

§ Start

§ Flight to Paris

# 00:00:00

$P: hup

$J: [1 a:0 ]1

$P: [1 ö:m ]1 // flyg ti <1 paris >1

@ <1 name >1

$J: mm <2 >2 <3 / ska [2 du ha:0 ]2 en0 returbiljett >3

@ <2 event: P opens her bag >2

@ <3 event: people are talking in the background >3

$P: [2 ö:1 ]2

$P: va1 sa0 du

$J: ska du ha0 en0 tur å0 retur

$P: ja0 <4 / >4 ö1

@ <4 inhalation sound (burping): J >4

$J: // vicken månad ska du åka0

$P: / <5 <6 >5 >6 ja:0 typ den: ä:1 tredje fjärde <7 <8 april >7 / [3 nån ]3

gång där >8 <9 / >9 så0 billit [4 som möjlit ]4

@ <5 sigh >5

@ <6 event: P is looking through some papers >6

@ <7 name >7

@ <8 puffing >8

@ <9 inhalation sound: J >9

$J: [3 mm ]3

$J: <10 [4 ja0 just ]4 de0 jo / de0 ha1 ja1 aldri hört förr / de0 billiaste

>10 vi0 har <11 e:0 >11 <12 air france >12 ettusenåttahundratie / [5 plus ]5

flygplatsskatter så0 du hamnar på: <13 >13 a0 du kan få0 exakt <14 vänta0 s

ka du se0 här vi0 gö1 såhär / ö:1 // >14

@ <10 giggling: P >10

@ <11 inhalation sound: P >11

@ <12 name >12

@ <13 inhalation sound >13

@ <14 event: J is typing on a computer keyboard >14

$P: [5 a:0 ]5

$J: de0 är0 en0 skatt i: e1 / <15 >15 både <16 danmark >16 och i <17 frankri

ke >17 så0 du ska få0 <18 exakt / >18 <19 sen1 måste du ha0 e2 sån där inten

ationellt studentkort också ha1 du de0 >19

@ <15 click >15

@ <16 name >16

@ <17 name >17

@ <18 event: J is typing on a computer keyboard >18

@ <19 quick >19

$P: <20 mm nä:0 >20

@ <20 event: P is going through some papers >20

$J: <21 / du vet va1 de0 e0 fö nåt ja1 syfta1 på >21

@ <21 event: J is typing on a computer keyboard >21

$P: a:0

$J: <22 då ska vi0 >22 de0 kosta1 nitti kroner om0 du inte har de0

@ <22 quiet >22

$P: <23 mm >23 / <24 >24

@ <23 quiet >23

@ <24 inhalation sound >24

$J: då ska vi0 se0 / <25 >25 ö:1 med skatter tvåtusensextio / [6 <26 köpenha

mn >26 <27 paris >27 ]6

@ <25 inhalation sound >25

@ <26 name >26

@ <27 name >27

$P: [6 <28 oke:j >28 ]6 / då e0 de0 från <29 köpenhamn >29 <30 å0 [7 så0 ]7

>30

@ <28 loan english: okey >28

@ <29 name >29

@ <30 mumbling >30

$J: [7 a0 ]7 just de0

$P: mm

$J: vi0 ha1 ju <31 äf+ >31 vi0 ha1 ju <32 sas >32 också då få1 du en0 från <

33 mal:mö: >33 / a0 vi0 ska se:0 <34 tjuge <35 >35 noll noll (...) femti >34

/ ska vi0 se0 va1 de0 blir // just här måste du ta0 dej till / <36 köpenham

n >36 / [8 på den ]8

@ <31 cutoff: Air France >31, <31 name >31

@ <32 acronym >32

@ <33 name >33

@ <34 mumbling >34

@ <35 event: the phone starts ringing >35

@ <36 name >36

$P: [8 a:0 ]8

$J: <37 då ska vi0 se0 >37 <38 malmö: >38 / tvåtusenfyrahundraförtifem

@ <37 quick >37

@ <38 name >38, <38 slow >38

§ Answering the phone / ending the conversation

# 00:01:42

$J: /// <39 >39 [9 ja1 ska bara+ ]9

@ <39 inhalation sound >39

$P: [9 å0 då behöve ]9 man inte köpa nåt sånt e1 [10 intenationellt ]10

$J: [10 jo ]10

$P: (behöve man)

$J: ja1 ska bara be0 dom2 å1 dröja vänta0 lite <40 >40 <41 företaget >41 <42

johannes >42 kan ni dröja ett kort ögonblick bara <43 / >43 [11 fölåt ]11

@ <40 event: J answers the phone >40

@ <41 abbreviation >41

@ <42 name >42

@ <43 click: P >43

$P: [11 ha0 ]11 så:0 e0 [12 de:0 ]12

$J: [12 jo du ]12 måste ha0 ett sånt kort till e1 / ett sådant

$P: mm

$J: ti bägge dom1 hä1 va0

$P: mm / [13 jo de0+ ]13

$J: [13 fö de0 ]13 e0 studentbiljett du kan boka0 nä1 du vill du kan ändra0

datum på

$P: mm å0 m1 a0 precis då e1 kan man åka0 /

$J: [14 fölåt ]14

$P: [14 nä1 ]14 som helst

$J: aa0 bara du e0 hemma inom ett år <44 / mm >44

@ <44 giggle: P >44

$P: <45 [15 a0 a0 ]15 de:0 >45

@ <45 giggling >45

$J: [15 mm <46 a0 >46 ]15

@ <46 ingressive >46

$P: så0 de0 finns inga andra biljetter som e0 de0 e0 de0 billiaste

$J: nae de0 e0 de0 billiaste ja1 har <47 air france >47 de0

@ <47 name >47

$P: <48 hap >48 / <49 okej >49

@ <48 puffing >48, <48 SO: jaha >48

@ <49 loan english: okey >49

$J: mm

$P: <50 men e1 >50 a0 ja1 ska <51 >51 / <52 a0 >52

@ <50 giggling >50

@ <51 inhalation sound >51

@ <52 quiet >52

$J: [16 (hemma direkt) ]16

$P: [16 men de0 går ]16 väl / flyg hela0 tiden anta1 ja1 asså0

$J: e1 [17 ja:a0 <53 air france >53 ]17 ha1 ju fyra plan om0 dan å0 [18 <54

sas >54 ha1 ]18 nå2 liknande

@ <53 name >53

@ <54 acronym >54, <54 name >54

$P: [17 i stort sett ]17

$P: [18 aa:0 ]18

$P: mm <55 okej >55

@ <55 loan english: okey >55

$J: men påsken e0 ju ganska svår

$P: <56 >56 a0 [19 jo ]19

@ <56 inhalation sound >56

$J: [19 mm ]19

$J: <57 a0 >57

@ <57 ingressive >57

$P: <58 okej >58 / <59 >59 [20 a0 men+ ]20

@ <58 loan english: okey >58

@ <59 inhalation sound >59

$J: [20 du få1 ]20 fundera0 lite du e0 välkommen igen

$P: a:0 <60 >60

@ <60 giggle >60

$J: mm

# 00:02:45

§ End

Page Manager: Robert Adesam
Last update: 4/1/2016 12:59 PM